Bul

Ücretlendirme Politikası

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. Ücretlendirme Politikası

1. Amaç:

Bu kuralların hedefi, TDD faaliyetlerini yürütmekle görevli yöneticiler ve personel için ücretlendirme prensipleri ve kılavuz ilkelerini sağlamaktır.

2. Yetki ve Sorumluluklar

2.1 Yönetim Kurulunun tüm üyelerine uygulanacak olan temsil ücreti için prensipler, yıllık olağan genel kurulda ve hissedarların genel toplantısının keyfiyetiyle belirlenebilir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket’in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

2.2 Şirketin Yönetim Kurulu, şirket yöneticilerinin ve personelinin ücretlendirmesinin şirketin etik değerleriyle, yasal hükümlerle ve şirketin iç dengeleriyle ve stratejik hedefleriyle uyum içerisinde olmasını sağlayacaktır.

2.3 Yönetim Kurulu tüm yöneticiler ve çalışanlar için ücretlendirme kuralları ile ilgili kararları almaktan sorumludur. Ücretlendirme Komitesi görevlerini yürüten Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na ücretlendirme kurallarıyla ilgili tavsiyelerde bulunmaktan sorumludur. Bunu, İnsan Kaynakları departmanının desteği ve danışmanlığıyla yapar.

2.4 Yönetim Kurulu, personelin ücretlendirmesiyle ilgili bireysel kararların sorumluluğunu icracı üyelere ve yöneticilere devreder. Yöneticiler ücretlendirmeyle ilgili olarak sadece, şirketin kurallarıyla ve onaylanmış bütçeleriyle bağdaşan kararlar verebilir (Yönetim Kurulu başka bir hareket tarzını onaylamadıkça).

3.Kurallarla İlgili Beyan

3.1 TDD'nin ücretlendirme kurallarının temel amaçları, TDD'nin yüksek düzeyde kalifiye çalışanları cezbetmek, motive etmek ve şirkette tutmak üzere:

a) Yürütme görevlilerini ve çalışanları, şirkete verdikleri hizmetler karşılığında uygun ölçüde tazmin etmesini;

b) Esnek ve rekabet koşullarına uygun bir ücretlendirme yapısı sağlamasını ve bu yapının:

(i) uygun kıyaslama ölçütlerini esas almasını;

(ii) pazardaki olağan uygulamaları yansıtmasını;

(iii) TDD'nin özel koşullarına göre uyarlanmış olmasını

c) Yöneticileri ve personeli, şirketin ve şirketin sosyal paydaşlarının yararına görev yapmaya motive etmesini;

d) Ücretlendirmeyi, şirketin her yanında adalet ve tutarlılık sağlayacak şekilde belirlemesini;

e) Konuyla ilgili tüm yasal gereklere ve iç uygulama kurallarına uygun olmasını sağlayacak şekilde olacaktır.

3.2 Özel olarak, yöneticiler ve icracı üyeler açısından TDD'nin ücretlendirme kurallarının hedefleri:

(a) Mali ve mali olmayan performans ölçümleri dahil olmak üzere, kilit öneme sahip kısa ve uzun vadeli performans göstergelerini uygulamak;

(b) Şirketin başarısı, bireysel performans ve ücretlendirme arasında açıkça belli olan bir ilişki oluşturmak;

(c) Sabit ve değişken ücretlendirme arasında, TDD'nin koşullarına ve hedeflerine uygun düşen kısa ve uzun vadeli başarı hedeflerini yansıtan bir denge kurmak;

(d) İkramiyelerin hissedarlar için değer yaratılmasına bağlı kılınması.