Bul

Bilgilendirme Politikası

Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi

Bilgilendirme Politikası

A- Amaç

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. hissedarlarını ve sosyal paydaşlarını şirketin önemli tüm faaliyetleriyle ilgili adil, saydam ve yeterli bir şekilde haberdar etmeye yönelik bilgilendirme kuralları benimsemiştir.

Bilgilendirme kuralları gizli nitelikte olmadıkça geçmiş uygulamaları, beklentileri, stratejileri ve her olayda diğer şirket hedeflerini ve şirketin vizyonunu yatırımcı ve hissedar olarak oynadıkları rol nedeniyle mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve hissedarlarla eşit olarak paylaşmayı ve şirkete ilişkin her türlü önemli mali bilgileri zamanında ve ayrıntılı olarak, genel kabul gören muhasebe ilkelerine ve ilgili yasanın hükümlerine uygun olarak duyurmayı amaçlar.

B- Yetki ve Sorumluluk

Yönetim Kurulu tavsiyeleriyle bilgilendirme kurallarını şekillendirir ve uygulanmasını yakından takip eder. Umumi bilgilendirme etkinliklerini izlemek ve geliştirmek, Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. İcra Kurulu'nun sorumluluğudur. Bilgilendirme görevlerini mali işler departmanı denetiminde koordine etmekle kurumsal iletişim departmanı görevlidir. Bu departmanlar sorumluluklarını İcra Kurulu ile yakın işbirliği içerisinde yürütürler.

C- Yöntem ve Araçlar

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. sermaye piyasası mevzuatı, BIST ve TTK hükümleri uyarınca, umumi bilgilendirmeler ve bilgi verme kuralları için aşağıdaki yöntemleri ve araçları izlemektedir:

Önemli olay açıklaması:BIST’e gönderilen önemli olayların açıklanması.

Mali beyanların kamuoyuna açıklanması: Mali tablolar (ve dipnotları) ve bağımsız denetmen raporları BIST ve SPK’ya düzenli aralıklarla gönderilir.

Yıllık rapor

Şirketin kurumsal web sitesi (www.demirdokum.com.tr)

D- Olay Bazında Basın Bültenleri Yıl İçerisinde Çeşitli Olaylar ve Etkinliklere Göre Yayımlanır; Periyodik Basın Bültenleri ise TV-Radyo ve Basılı Medya Kanalları Yoluyla Yayımlanır.

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. Kurumsal İletişim yöneticiliği SPK mevzuatı, İMKB mevzuatı ve ilgili yasalar çerçevesinde, yıl boyunca TV-radyo ve yazılı basına önemli olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler verir.

E- Gizli Bilgilerin Korunması

Şirket, şeffaflık ve şirketin çıkarlarının korunması arasında bir denge sağlamak ve tüm hissedarlarının haklarını korumak üzere gizli bilgilerin ve şirket içi bilgilerin yetkisiz olarak açıklanmasını ve yetkisiz olarak kullanılmasını önlemeye büyük önem verip tüm önleyici tedbirler almıştır.

Tüm çalışanlar şirkette istihdam edildikleri sırada ya da sonrasında, şirket gizli bilgilerinin korumakla yükümlüdürler. Dahası, şirket bilgilerini doğrudan ya da dolaylı olarak, şirketin yararına olan amaçlar dışında hiçbir şekilde kullanamazlar.