Bul

Bağış Politikası

Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş., kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile sosyal, kültürel, eğitim amaçlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma Dernek ve Vakıflara, Eğitim Kurum ve Kuruluşlarına, Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflara, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, belediyelere veya bu gibi kişi veya kurumlara Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde ve 50.000 TL'nin üzerindeki bağış ve yardımları Yönetim Kurulunun onayıyla, bunun altındaki bağış ve yardımları ise İcra Kurulu onayıyla gerçekleştirir. İcra Kurulu onayı ile gerçekleştirilen bağışlar toplamı senelik 100.000 TL’i geçemez.

Yönetim Kurulu kararıyla veya İcra Kurulu kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlarda; bağış ve yardımın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seçimi Şirketin ana sözleşmesine, vizyon, misyon ve politikalarına, şirkete ait etik ilkelere, Şirketin Mevzuata Uyum (Compliance) kurallarına ve Şirketin sosyal sorumluluk politikalarına uygun olmalıdır.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır.

Yapılan bağış ve yardımlar, ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınarak ortakların bilgisine sunulur.